COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


อาจารย์ MPTE เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและให้การบรรยายแก่นักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น


รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ซึ่งเป็นหนึ่งในยี่สิบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกทางด้านวัสดุศาสตร์ ให้ไปบรรยายทางวิชาการและเจรจาความร่วมมือในการวิจัยในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ ...

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รับทุนมูลนิธิโทเร


ฯพณฯองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ ...

รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย 2556


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่านเดียวในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ครับ

อ่านต่อ ...

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

วิศวกรรมวัสดุมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015


รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย Universiti Teknologi Malaysia ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านต่อ ...

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

ประชุมวิชาการนานานาชาติทางโลหวิทยา


รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานานาติ The International Conference on Metallurgy Technology and Materials ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน

อ่านต่อ ...

บทสัมภาษณ์อาจารย์

ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล

ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล


ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมวัสดุนานาชาติ


บอกเล่าประสบการณ์: ขอเล่าช่วงเวลาที่ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นครับ เพราะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างความมั่นใจในฐานะวิศวกรทางด้านวัสดุ ตอนนั้นผมมีสินค้าที่รับผิดชอบ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า เรโซเนเตอร์ และฟิวเตอร์ ซึ่งใช้ในช่วงคลื่นความถี่สูง 200 MHz – 3 GHz ตัวอย่างของสินค้าที่ใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ คือ อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ ระบบเซ็นเซอร์ สมาร์ทคีย์รถยนต์ เป็นต้น ...

อ่านต่อ ...

Dr.Andrew Snodin

Dr.Andrew Snodin


Expert and Consultant to the International Program


After completing a PhD at Newcastle University, UK, I worked as a researcher at University of Warwick and Mahidol University. My current research is mainly concerned with mathematical modelling and simulation of turbulent transport, which can be applied to problems in several areas, including engineering and plasma physics. ...

read more ...

บทสัมภาษณ์นักศึกษา

ภูวิช รัตนดิษฐ์ (พี่เนียร์)

ภูวิช รัตนดิษฐ์ (พี่เนียร์)


นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ


เหตุผลที่พี่เลือกภาคนี้เพราะเป็นสาขาเปิดใหม่ที่น่าสนใจและเปิดเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย อาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศในภาควิชามีคุณวุฒิความเชี่ยวชาญสูง และเห็นรุ่นพี่รุ่นก่อน ๆ ได้งานทำเกือบทั้งหมด เมื่อเข้ามาเรียนแล้วทั้งพี่ ๆ และคณะอาจารย์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ...

อ่านต่อ ...

Marie Marcillière

Marie Marcillière


Internship student
from The University of Burgundy, France
(4th April – 4th July 2013)


My internship principally occurred at the department of materials and production technology engineering in a metallurgy laboratory. ...

read more ...

ธนศักดิ์ นิลสนธิ (พี่ปุ๋ย)

ธนศักดิ์ นิลสนธิ (พี่ปุ๋ย)


นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ในความร่วมมือกับ Grenoble Institute of Technology, France (มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ของฝรั่งเศส โดย QS 2012)


ช่วงระยะเวลาระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกเดินทางไปกับเรือสักลำ

อ่านต่อ ...

ทุนสำหรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งได้ 4 ประเภท อ่านต่อ ...

1
ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
  • ทุนอุดหนุนวิชาการ
  • ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (โครงการปกติ)
2
ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำปี ทั้งที่เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาที่เพิ่มใหม่ในแต่ละปีการศึกษา

3
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ต้องชำระคืนในโครงการ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”(กยศ.)

4
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2550 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกองทุนฯ กรอ. และนำกลับมาใช้ใหม่ในปีการศึกษา 2551

เราคือใคร ?

"ดีทรอยต์แห่งเอเชีย"

ประเทศไทยได้สถาปนาความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” ในอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทั้งเป็น “ซิลิกอนวัลเลย์” ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนจนกระทั่งในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นผู้ส่งออกหมายเลขหนึ่งของโลกในชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งอุตสาหกรรมการสำรวจ และผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ในมุมมองที่กว้างขึ้นไปในระดับโลก อ่านต่อ ...

ทำไมจึงต้องวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)?

วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ เมื่อมองในแง่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมมา อาจกล่าวได้ว่ามันคือวิทยาการที่เก่าแก่อันหนึ่งของมวลมนุษยชาติ หากแต่เมื่อมองในแง่ความเป็นศาสตร์ เราอาจกล่าวได้ว่าวิศวกรรมสาขานี้เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาได้ไม่นาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพียงหยิบมือเดียวทั้งประเทศ นั่นหมายความว่ายังมีตลาดงานและสิ่งท้าทายอีกมากให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาบุกเบิกไปข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่นในการพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออีโคคาร์ (eco car)
อ่านต่อ ...

โครงการวิศวกรรมวัสดุนานาชาติ มจพ.

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจเห็นได้ว่า มจพ. มีปรัชญาและกระบวนการศึกษามาอย่างยาวนานในการมุ่งบ่มเพาะวิศวกรในรูปแบบของมหาวิทยาลัย ในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบเยอรมนีและฝรั่งเศสนับแต่แรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยในชื่อโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม มจพ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิศวกรซึ่งทำงานเป็น อีกทั้งมีบุคลิกลักษณะและภูมิปัญญาที่แหลมคม และมีความเป็นผู้นำ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายดังกล่าว มจพ. ได้รับอาจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
อ่านต่อ ...

จบวิศวกรรมวัสดุแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง

นายช่างหรินทร์ งามจิตกุศล

นายช่างหรินทร์ งามจิตกุศล


วิศวกรวัสดุ บริษัท Shino-Thai Engineering and Construction pcl.

หน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ในการก่อสร้างทางยกระดับสำหรับรถไฟฟ้า (สายสีม่วง) การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและประเมินอายุการใช้งานของวัสดุ “เหตุผลหลักเลยน่ะครับที่พี่เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมวัสดุ คือ ในปัจจุบัน ความต้องการบุคลากรในสาขานี้มีมากทั้งในและนอกประเทศ แต่กลับมีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้ไม่มากครับ จึงทำให้โอกาสในการทำงานมีให้เลือกอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในโรงงานและธุรกิจต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก”

พนิดา บุญอากาศ

พนิดา บุญอากาศ


นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ “บริษัทปตท.สผ. จะมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนมีโปรเจ็คเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่เกิดจากสถานการณ์จริงๆในแท่นขุดเจาะน้ำมัน และเค้าต้องการให้เราแก้ไขจริงๆ ส่วนมากที่พี่ทำจะเป็นงานพวกตรวจสอบการกัดกร่อน วิเคราะห์สาเหตุของการกัดกร่อน และหาวิธีการป้องกันการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่ะ” “ถ้าน้อง ๆ เลือกเรียนสาขาวิชานี้ พี่รับรองค่ะว่าไม่ตกงานแน่นอน เพราะตอนนี้ โรงงานต่างๆตลอดจนบริษัทใหญ่ๆ เริ่มให้ความสนใจ ที่จะรับวิศวกรที่จบด้านนี้มากขึ้น เนื่องจากเรามีทั้งความรู้ด้านวิศวกรรมและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน ทำให้สาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาด้านวิศวกรรมสาขาใหม่ที่น่าสนใจอีกสาขาวิชาหนึ่งเลยล่ะค่ะ”

วาทิศ ประเจกสกุล

วาทิศ ประเจกสกุล


วิศวกร แผนกวิศวกรรมวัสดุ Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนกที่พี่อยู่คือ Material Engineering Division (MED) ซึ่งกรุ๊ปย่อยๆของ MED นั้นมีอยู่ 4 กรุ๊ป แต่ในส่วนของพี่อยู่ในส่วนของ Group Paint ที่ทำเกี่ยวกับสีและ Anti Corrosion (กันสนิม) ของรถทุกคัน “การที่ประเทศของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ เราควรจะเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษของเราให้ดี เพราะหากเราพูดได้แค่ภาษาไทย ความก้าวหน้าในการทำงานของเราก็จะพัฒนาช้า Bilingual program เป็นโครงการที่ภาควิชาได้เปิดขึ้นใหม่ เพื่อเตรียมตัวให้เรามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการศึกษาในด้านของวิศวกรรม เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและถูกต้องครับ”

ข่าวการจัดงานประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMETC6)
The 6th Thailand Metallurgy Conference 5th-7th December, 2012 Chiang Mai, Thailand


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ ...

ข่าวคณะผู้บริหารเยือนมาเลเซีย


คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยี่ยมชม University of Tunku Abdul Rahman และ Universiti Tecknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการสอนวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แก่เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี และนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555

ข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แก่นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะภาคภาษาอังกฤษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

  • วิสัยทัศน์ มจพ."เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ "

  • วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์."เป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติ "

  • วิสัยทัศน์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต."สร้างวิศวกรสู่ประชาคมอาเซียนและสร้างกลุ่มวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ "

  • MPTE's motto"MPTE, We Tackle!"