COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เข้าร่วมประชุมวิชาการนานานาชาติทางโลหวิทยา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง


รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานานาติ The International Conference on Metallurgy Technology and Materials ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 ในงานดังกล่าวได้นำเสนอผลงานที่ได้ทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท (นายจิรเดช พงษ์พันธ์เกษม และนางสาวธรรมภรณ์ ทับละออ) ในการพัฒนาเหล็กหล่อสูตรใหม่เพื่อทำเป็นท่อร่วมไอเสียในยานยนต์ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลงานที่ได้ทำร่วมกับนายวิศรุต วชิรศิริ (TGGS) และ รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในการพัฒนาแผนภาพเพื่อทำนายการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมในสภาวะสารละลายที่มีไอออนคลอไรด์และซัลเฟต โดยงานวิจัยงานที่สองได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ อาจารย์สมฤกษ์ได้พบปะกับนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและในการวิจัยร่วมกันต่อไป