COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย 2556


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่านเดียวในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ครับ