COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


วิศวกรรมวัสดุมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015


วิศวกรรมวัสดุมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย Universiti Teknologi Malaysia ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ผลการเจรจานำไปสู่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และการฝึกงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชา นอกจากนี้ ภาควิชายังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอซา ฮัมซา ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำหลักสูตรทางวิศวกรรมวัสดุนานาชาติเพื่อการขอรับรองวิทยฐานะในระดับสากลด้วย