COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัยระดับนานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตประสบความสำเร็จในการผลิตดุษฎีบัณฑิต
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในทวีปยุโรป

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตประสบความสำเร็จในผลิตดุษฎีบัณฑิตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเกรอนอบล์ (Grenoble INP) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย QS World University Ranking 2012 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางด้านวัสดุศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส

ในวันที่ 18 กันยายน 2555 นายธนศักดิ์ นิลสนธิ นักศึกษาปริญญาเอกในความร่วมมือดังกล่าวสอบผ่านวิทยานิพนธ์ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเกรอนอบล์ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีคณะกรรมการสอบระดับนานาชาติจากประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และไทย และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ Professor Alain Galerie, Professor Yves Wouters และ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ตามโครงการความร่วมมือนี้ ผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะได้รับปริญญาเอกสองใบ ใบหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอีกใบหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกรอนอบล์ ประเทศฝรั่งเศส

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นหมุดหมายสำคัญของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตในการสร้างหลักสูตรและผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

งานเลี้ยงหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

มื้อค่ำกับดนตรีแจ๊ซหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์