COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและให้การบรรยายแก่นักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น


รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ซึ่งเป็นหนึ่งในยี่สิบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกทางด้านวัสดุศาสตร์ ให้ไปบรรยายทางวิชาการและเจรจาความร่วมมือในการวิจัยในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์โตชิโอะ มารุยามา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยการกัดกร่อนโลหะที่อุณหภูมิสูงระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว ในปลายปี 2557 ต่อไป
นอกจากนี้ รศ.ดร.สมฤกษ์ ได้ให้การบรรยายแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว หัวข้อการบรรยายเป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้าที่มีซิลิคอนในไอน้ำด้วยมุมมองและวิธีการทดลองแบบใหม่ เนื้อหาในการบรรยายเป็นผลงานที่ได้ทำร่วมกับ อ.ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธิ อ.คมสันต์ งามขำ (นักศึกษาปริญญาเอก) และนายณัฐพล กลับวิหค (นักศึกษาปริญญาโท) ที่ตีพิมพ์ใน Corrosion Science (2014), Oxidation of Metals (2013) และ ISHOC Proceedings (2014) ตามลำดับ