COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


ฯพณฯองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
แก่อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ประจำปี 2556

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี พ.. 2555 จาก ฯพณฯองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการวิจัยของตน หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัย