ข่าวการจัดงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ในหัวข้อโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Metallurgy for Eco-industry)

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมมีหัวข้อหลักเรื่องโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ ภายในงานได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ เป็นประธานเปิดงาน และเรียนเชิญ รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากภาคอุตสากรรมและภาควิชาการ ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ในการบรรยายได้เรียนเชิญ Dr.Yasomitsu Kondo จากบริษัทนิปปอนสตีล ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Y. J. Kim จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮัง (POSTECH) ประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ และ มีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอทั้งหมด 86 บทความ ในกลุ่มวิจัยทั้งหมดสี่กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มวิจัยทางด้านโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ด้านกรรมวิธีการผลิตวัสดุ ด้านวิศวกรรมพื้นผิวและการอบชุบความร้อน รวมถึงด้านการกัดกร่อนโลหะ

Somrerk

ภายในงานได้มีการประกาศรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น โดยมีผู้รับรางวัลคือ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรางวัลนักโลหวิทยารุ่นใหม่ อันได้แก่ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนายพิษณุพงศ์ คนแรง จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ร่วมรับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นด้านการกัดกร่อนด้วย

 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับเป็นอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพทางโลหการ อาทิบริษัทไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด บริษัท โอโต้กุมปุ (เอส.อี.เอ) พีทีอี ลิมิเต็ด และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย