ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง
ตึก 86 ชั้น 1-7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 8610-8614
แฟกซ์ +66 2 587-4335
email : mpte@eng.kmutnb.ac.th
http://www.mpte.eng.kmutnb.ac.th