ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ ...

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมมีหัวข้อหลักเรื่องโลหวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ ภายในงานได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ เป็นประธานเปิดงาน และเรียนเชิญ รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดงาน อ่านต่อ ...

Somrerk