ปรัชญา

"สร้างวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น ในการพัฒนาเทคโนโลยี"

ปณิธาน

"มุ่งมั่นผลิตวิศวกรที่มีความสามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ"

วิสัยทัศน์

"เป็นภาควิชาที่เป็นเลิศในการสอนและวิจัยด้านวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้มีชื่อเสียงในระดับชาติและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ"

พันธกิจ

"ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ ในด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม"

อัตลักษณ์

"วิศวกร ที่คิดเป็น ทำเป็น"

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติการ ในด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการใหม่ๆในงานอุตสาหกรรมไปใช้เพื่อควบคุมและปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านวิศวกรรมวัสดุ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมวัสดุของประเทศและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไป

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านกระบวนการผลิตวัสดุ สมบัติวัสดุและเทคโนโลยีการใช้วัสดุในงานวิศวกรรม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

1. เพื่อสร้างนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมวัสดุที่มีศักยภาพอย่างสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านวัสดุของประเทศและระดับนานาชาติ

2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยขั้นสูง ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นทั้งในและต่างประเทศ