ข่าว ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Malaysia

ข่าวคณะผู้บริหารเยือนมาเลเซีย


คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยี่ยมชม University of Tunku Abdul Rahman และ Universiti Tecknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการสอนวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แก่เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี และนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555

ข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ (สองภาษา) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แก่นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะภาคภาษาอังกฤษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555