การวิจัยและพัฒนาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การวิจัยและพัฒนาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

ครอบคลุมวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและกระบวนการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมพอสิต ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ การศึกษาด้านกระบวนการสังเคราะห์และการผลิตที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จากการทำงานของคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงของภาควิชาและด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ภาควิชาสามารถผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาได้เป็นจำนวนมาก และได้เผยแพร่สู่ประชาคมวิชาการและสังคมทั่วไปผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ อีกทั้งหลายผลงานยังนำไปสู่การประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อยื่นคำขอสิทธิบัตร


Number of publications and patents

Patent on agricultural product processing.

Failure analysis of components in petrochemical plant.

Microstructure of Ba(Ti0.95Zr0.05)O3 taped product for heavy-metal filtration.

Ph.D. candidate in collaborative research program with Grenoble INP (France).