คณาจารย์ประจำภาควิชา

ลำดับ

ชื่อ

คุณวุฒิ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์


1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์  

หัวหน้าภาควิชา


Ph.D. (Mechanical Engineering)

thotsaphon.t@eng.kmutnb.ac.th

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสินี แคนยุกต์ 

รองหัวหน้าภาควิชา


Ph.D. (Materials Engineering)

rungsinee.c@eng.kmutnb.ac.th

3

อาจารย์ ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ


Ph.D. (Advanced Fibro-Science)

putinun.u@eng.kmutnb.ac.th

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา โต๊ะสัน

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


D.Eng. (Materials and Life Science)

atitaya.t@eng.kmutnb.ac.th

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธิ  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา


Ph.D. (Materials Engineering)

thanasak.n@eng.kmutnb.ac.th

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคททรียา ทวีทรัพย์  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประชาสัมพันธ์


D.Eng. (Metallurgical Engineering)

kattareeya.t@eng.kmutnb.ac.th

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ สอนสุวิทย์  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


D.Eng. (Mechanical Engineering)

nuttaphong.s@eng.kmutnb.ac.th

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิรัชกิจ


D.Eng.(Applied Physics Engineering)

thamrongsin.s@eng.kmutnb.ac.th

9

อาจารย์ จิตตกร ทรงต่อศรีสกุล  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายสารสนเทศ


M.Eng. (Production Engineering)

chittakorn.s@eng.kmutnb.ac.th

10

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร  

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


Ph.D. (Materials and Process Engineering; specialty in Electrochemistry)

somrerk.c@eng.kmutnb.ac.th

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย


Ph.D. (Materials Technology)

wanlop.h@eng.kmutnb.ac.th

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธ์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


Ph.D. (Metallurgical Engineering)

kittichai.f@eng.kmutnb.ac.th

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์


Ph.D. (Materials Science)

tanaporn.r@eng.kmutnb.ac.th

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร วัฒนกิจไพบูลย์   


M.Econ. (Development Economics)

somkwon.w@eng.kmutnb.ac.th

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน  


Ph.D. (Material Science and Engineering)

tanapak.m@eng.kmutnb.ac.th

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตธี เอียดเหตุ   


D.Eng. (Metallurgical Engineering)

kittee.e@eng.kmutnb.ac.th

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก  


Ph.D. (Materials and Process Engineering; specialty in Electrochemistry)

piyorose.p@eng.kmutnb.ac.th

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์   


Dr.-Ing. (Metallurgical Engineering)

jennarong.t@eng.kmutnb.ac.th

19

อาจารย์ ดร.ธรรมภรณ์ ทับละออ   


Ph.D. (Materials Engineering)

thammaporn.t@eng.kmutnb.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ลำดับ


ชื่อ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

20

คุณหนูจันทร์ ศรีบุญเรือง 

เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชา


nuchan.s@eng.kmutnb.ac.th

 

21

คุณแน่งน้อย ภูมิเดช 

เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชา


nangnoy.p@eng.kmutnb.ac.th

 

22

คุณชนกอัญ อมรปาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ


chanokunn.a@eng.kmutnb.ac.th

 

23

คุณมยุรี ยี่หลั่นสุวรรณ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ


mayuree.y@eng.kmutnb.ac.th

 

24

คุณสุชาติ อำนักมณี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค


suchat.a@eng.kmutnb.ac.th

 

25

คุณสุรพล ปัญญาแก้ว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค


surapol.p@eng.kmutnb.ac.th

 

26

คุณดิลก พูลผล  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค


delok.p@eng.kmutnb.ac.th